Regionaal ecosysteem

 Uitleg over het thema:

In 2030 werkt het beroepsonderwijs nauw samen met het vmbo en het hoger (beroeps)onderwijs, met bedrijven (start ups, mkb en multinationals) en diverse overheden in regionale ecosystemen (levende netwerken, de triple helix). Met een gemeenschappelijke regionale agenda brengen zij tot uitdrukking dat zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de economische en maatschappelijke vitaliteit van de regio. Daar waar onderwijs, bedrijfsleven, overheden, zorg- en kennisinstellingen elkaar goed kunnen vinden, kan sneller worden ingespeeld op kansen en problemen. Dit maakt dat een regio zich sterk kan ontwikkelen en vitaal kan blijven of worden.

Het mbo kan in deze regionale ecosystemen een goede rol vervullen, zowel waar het gaat om economische als om sociale innovatie. Ontwikkelingen als teruglopende aantallen jongeren zetten echter de vanzelfsprekendheid dat in elke regio een breed aanbod van mbo aanwezig is sterk onder druk. We moeten er dan ook voor zorgen dat in elke regio van een zodanige voorziening sprake is, dat zinvol kan worden bijgedragen aan het realiseren van de regionale agenda. Daarbij helpt het niet als mbo-scholen elkaar blijven beconcurreren op inschrijvingen van studenten; er zal meer moeten worden samengewerkt ten behoeve van het grotere belang (nl. dat van de regio of het werkgebied).

Voor de de eindrapportage uit 2021 op dit thema heeft een werkgroep van 5 bestuurders/managers van mbo-scholen, 4 docenten, 6 beleidsmedewerkers van mbo-scholen, 10 vertegenwoordigers van koepelorganisaties, 7 mensen die werkzaam zijn bij de overheid en 8 personen uit overige perspectieven de basis gelegd. Je kunt onder het tabblad ‘downloads’ de stukken vinden die de werkgroep heeft opgeleverd.

 

De praatplaat die de werkgroep heeft ontworpen:

Aanjagers: Nanke Kraehe en Margot Felix